sábado, 8 de enero de 2011

1.1 Parts i funcions de l’encèfal
L'encèfal és el conjunt d'òrgans que formen part del sistema nerviós dels vertebrats i que es troba a la cavitat del crani. Està compost per tres parts: prosencèfal, mesencèfal i rombencéfalo.

La part més gran del cervell. En conjunt, el prosencèfal controla les funcions cognitiva, sensorial i motora, i regula la temperatura, les funcions reproductores, la gana, el somni i el desplegament d'emocions.


El mesencèfal està situat entre el rombencéfalo i el prosencèfal i controla els processos sensorials.Àrea del cervell posterior. En conjunt, el rombencéfalo coordina l'activitat motriu, la postura, l'equilibri i els patrons de la son, i regula funcions inconscients però fonamentals, com la respiració i la circulació de la sang.


L'escorça cerebral
És el mantell de teixit nerviós que cobreix la superfície dels hemisferis cerebrals, És aquí on ocorre la percepció, la imaginació, el pensament, el judici i la decisió. És sobretot una prima capa de matèria grisa que inclou uns 10.000 milions de neurones, amb prop de 50 trilions de sinapsis.
Els Ganglis basals
Són masses de substància grisa formades per cossos neuronals situats en zones profundes de la substància blanca del cervell.
Funció: regulació dels moviments voluntaris i aprenentatge de les habilitats motores.

El Sistema límbic
Està compost per un conjunt d'estructures la funció molt a veure en el nostre comportament, emocions i motivació.
Regula el caràcter.
Intervé en la conducta instintiva de conservació individual i de l'espècie (fugida, recerca d'aliments).
Participa en el control de la vigília i el son.
Forma part del procés d'excitació i atenció.
Intervé en la ira o docilitat.
Condiciona l'activitat social de l'individu, permetent l'adequació a la realitat i al moment que viu.

L’epitàlem
Se situa en la part posterior del diencèfal, al costat del mesencèfal. Està format per la glàndula pineal o epífisi i els nuclis de la habènula. La epífisi és una glàndula endocrina que segrega l'hormona de la melatonina, aquesta secreció està relacionada amb la quantitat de llum solar existent, a més llum més segregarà. l'habènula té la funció d'afavorir la comunicació entre el sistema límbic i la formació reticular.

L’hipotàlem

Es localitza, com el seu nom indica, sota el tàlem. Presenta una gran varietat de funcions.
• Regula el cicle de son i de la vigília.
• És el centre de la regulació tèrmica del cos.
• Controla el metabolisme dels greixos.
• Regula la fam i la set.
El tàlem
Els tàlems són masses de substància grisa, de manera que contenen cossos neuronals i nombroses connexions sinàptiques. Des d'un punt de vista funcional. És una estació d'anàlisi i d'integració sensitiu.
• Està relacionat amb la coordinació i regulació d'activitats motrius.
• Analitza i sintetitza els impulsos sensorials.
El mesencèfal o cervell mitjà
És un curta porció del tronc cerebral que forma connexió entre l'escorça cerebral i el tronc encefàlic i la medul la espinal per al control de processos sensorials, com la vista i el moviment.

El bulb
És una estructura que es troba a l'extrem superior de la medul i com a prolongació d'ella. En l'home fa uns 3 cm de longitud.
És el centre més important de la vida vegetativa ja que s'hi troben situades les connexions centrals relacionades amb la respiració i el ritme cardíac, i poden ser fatal qualsevol lesió d'aquesta regió.
Serveix de connexió d'alguns nervis cranials.
El bulb intervé en els reflexos: el vòmit, la tos, la salivació, la respiració, l'esternut, la succió, la deglució, i el vasomotor.

La protuberància
La protuberància està situada a la cara anterior del cervell, per sota del mesencefalo i per sobre del bulboraquideo. Pel seu interior corren diferents fascicles de substància blanca que serveixen de connexió entre els nuclis del cervell i la medul la espinal.

El tronc encefàlic
Ésla part del cervell que connecta la medul la espinal i el prosencèfal, està compost per la protuberància, el bulb raquidi i el mesencèfal. El tronc encefàlic té una important funció com a estació de transmissió, tot impuls nerviós que passa entre el cervell i la medul la espinal ha de passar pel tronc encefàlic per possibilitar el funcionament normal de l'organisme.
El cerebel
Es localitza a la fossa cranial posterior i se situa per darrere de la protuberància i el bulb.
• Contribueix al control dels moviments voluntaris proporcionant precisió i coordinació.
• Regula i coordina la contracció dels músculs esquelètics.
• Controla els impulsos necessaris per dur a terme cada moviment, apreciant la velocitat i calculant el temps que es necessitarà per arribar a un punt desitjat. Així mateix, frena els moviments en el moment adequat i necessari.
• És essencial per al manteniment de la postura i l'equilibri per les seves connexions kinestèsiques i vestibulars.

sábado, 25 de diciembre de 2010

miércoles, 8 de diciembre de 2010

10.3 SUPERDOTATS

La sobredotació intel·lectual s'ha identificat a les persones amb una capacitat intel·lectual per sobre de la mitjana.
De manera genèrica sol considerar-se "superdotada" a la persona amb un Quocient intel·lectual (CI) superior a 130 punts en l'escala de David Wechsler (sent la mitjana de 100).
Una persona amb el seu potencial per desenvolupar i precoç, que necessitarà ajudes per fer efectiva la seva capacitat.

Gèneres

El científic Robert Lehrke proposa que gran part del component intel·lectual dels individus està lligat al cromosoma X, és a dir, en general les dones solen tenir una població proporcionalment major quant a un nivell d'intel·ligència mitjana. En canvi la intel·ligència en la població masculina, aquesta més distribuïda en els extrems, amb una major variabilitat de resultats, havent-hi una població relativament major d'homes tant amb discapacitat intel·lectual com sobredotació intel·lectual. Aquest fenòmen és hagut, segons Lehrke i recolzat per Gillian Turner, al fet que la probabilitat d'heretar tal cromosoma en l'home es veu disminuïda a una (XY); mentre que en les dones pot succeir una combinació de dues probabilitats (XX) arribant-se a promediar un cromosoma X intel·ligent amb un cromosoma X no intel·ligent donant com resultat una intel·ligència més promediada.
Encara que en 1990 la persona amb el CI més alt del món va ser una dona, Marilyn vós Sanant, amb uns 228 punts, no obstant això les persones amb més alt quocient intel·lectual són homes però es poden donar casos excepcionals de supergenialitat femenina en heretar dos cromosomes X intel·ligents (XX).
Les dones tendeixen a ser millors en general en les proves de quocient intel·lectual, que en mitjana estan en al voltant de 100 punts, mentre que els homes tenen una mitjana de 99 punts”..... “A més, més homes tenen retards mentals. Però quan vostè mira en els quocients intel·lectuals de 135 punts o més, veurà més homes que dones. En investigacions d'Hameister, Ulrich Zechner i entre altres col·legues de la Universitat d'Ulm, van trobar un grup de gens en particular dins del cromasoma X relacionats amb el desenvolupament de les habilitats cognitives, argumentant que durant l'evolució de la intel·ligència humana la selectivitat exercida per la dona en buscar parella sexual ha tingut significativa importància.

Classificació


Alguns psicòlegs presenten la següent classificació per descriure diferents nivells de sobredotació intel·lectual, amb el Quocient Intel·lectual com a punt de referència:
 • Intel·ligència brillant (no aconsegueix la sobredotació intel·lectual): més de 115 de CI. Representa el 16% de la població (un en sis).
 • Sobredotació intel·lectual moderada: més de 130 de CI. Representa el 2,1% de la població (un en cinquanta).
 • Sobredotació intel·lectual alta: més de 145 de CI. Representa el 0,1% de la població (un en mil).
 • Sobredotació intel·lectual excepcional: més de 160 de CI. Representa el 0,003% de la població (un en trenta mil).
 • Sobredotació intel·lectual profunda: més de 175 de CI. Representa el 0,00003% de la població (un en tres milions).

Característiques

Totes les característiques que s'esmentaran no es donen en tots els nens amb alta capacitat intel·lectual, però si que responen en la seva majoria al perfil general que presenten aquests nens i nenes, que es caracteritzen perquè:
 • Posseeixen un coneixement més ampli i profund que la resta dels seus companys, sent capaços d'adquirir els coneixements d'una forma més ràpida i eficaç. Solen ser lectors precoços i posseeixen una gran memòria. Poden apendre a llegir i a escriure per si sols.
 • Són capaços de generalitzar els conceptes apresos a altres camps i de mostrar un ampli nivell de planificació.
 • Mostren una gran curiositat davant tasques que els suposin un repte. Per contra, s'avorreixen i mostren desinterès davant tasques simples, repetitives o amb poca dificultat.
 • Generalment comencen a parlar abans de l'habitual, utilitzant un vocabulari complex i oracions ben construïdes. A més, atès que la seva comprensió del llenguatge és molt elevada, són capaces d'entendre des de petits converses d'adults, la qual cosa els permet, al seu torn, ampliar els seus propis coneixements.
 • Altres signes d'un llenguatge avançat són l'ús de metàfores i analogies, l'elaboració d'històries o cançons espontàniament, la modificació del seu propi llenguatge a l'hora d'utilitzar-ho amb nens més petits, etc. També es relaciona amb el llenguatge la seva capacitat per captar la ironia i el sentit de l'humor, encara que en ocasions el seu propi humor no és comprès pels altres. Des de molt petits posseeixen una gran imaginació i fantasia.
 • Els seus pensaments i idees són flexibles i són capaces d'aportar noves solucions als problemes. Generalment són més sensibles a les necessitats i sentiments d'altres persones. Poden identificar quin és la situació emocional de les persones, i deduir quin pot ser la causa de les seves conductes.
 • Generalment mostren capacitat de lideratge, que sol presentar-se en certs aspectes com l'acceptació de responsabilitats, la preferència per dirigir el grup, la capacitat de comunicació, adaptabilitat, flexibilitat, etc.
 • Solen posseir un ampli sentit moral i de la justícia, al mateix temps que desenvolupen abans l'autoconcepte, la qual cosa accelera el reconeixement que són “diferents” dels altres.
 • Generalment la seva alta persistència en la tasca els fa ser perfeccionistes, fixant-se metes molt altes en el seu propi rendiment, fins i tot més altes de les propostes pels pares o els professors.
És un problema educatiu
Tenir alta capacitat intel·lectual no és un problema educatiu; no obstant això, una atenció inadequada de la mateixa poden -encara que no sempre- convertir-la en un problema.
El problema que tenen es que a les seves escoles no reben l'estímul intel·lectual que necessiten, a causa que els professors, per falta de formació i recursos, s'orienten a atendre a la majoria, ressentint-se els extrems: els alumnes amb problemes d'aprenentatge i aquells que adquireixen els coneixements a major velocitat. Com a conseqüència, el desenvolupament intel·lectual i afectiu dels més capaços pot sofrir seriosament i convertir-se en un problema alguna cosa que inicialment no ho era.En alguns casos, la superdotació a més pot presentar desavantatges o problemes:
 • Alguns nens superdotats no tenen millors notes acadèmiques molts d’ells fracassen a l'escola i tenen problemes perquè aprenen i comprenen d'una manera diferent.
 • Les seves necessitats afectives de vegades són majors que les de qualsevol un altre a causa de la seva hipersensibilitat i receptivitat tant sensorials com a emocionals i intel·lectuals.
 • A algunes persones superdotades se'ls atribueixen erròniament problemes d'atenció. Aprenen ràpid i aviat s'avorreixen i es distreuen amb altres coses que capten el seu interès, la qual cosa els fa semblar estar "en els núvols". Aquest comportament de vegades porta als nens superdotats a ser confosos amb nens hiperactivos.
 • Els nens superdotats poden sovint presentar comportaments que poden ser considerats molests per algunes persones, com fer preguntes des del matí a la nit, qüestionen les regles que se'ls pretenen imposar "perquè sí" i no accepten comportaments que ells consideren injusts
 • Atès que són perfeccionistes casualment estan corregint oracions mal estructurades dels seus mestres, pares o tota persona que tingui una conversa amb ells. Això els porta a semblar molests o que tenen intencions
  d'irritar a aquestes persones, però en realitat simplement tracten de corregir-los.

10.6 SÍNDROME DEL SAVI


El síndrome del savi és un diagnòstic mèdic no reconegut, però l'investigador Darold Treffert ho defineix com un estat patològic segons el qual algunes persones amb desordenis mentals com el autisme, malgrat les seves descapacitats físiques o mentals, posseeixen una sorprenent habilitat o habilitats mentals específiques. Treffert afirma que aquesta situació pot ser genètica, però que també pot ser adquirida. S'ha demostrat que les capacitats d'alguns savants han estat accionades per una lesió cerebral.
Segons Treffert, la meitat de persones amb la síndrome del savi són autistes, mentre que l'altra meitat té una altra incapacitat relacionada amb el desenvolupament, retard mental, lesió cerebral o malaltia mental.

Caracteristiques

D'acord amb Treffert, si existeix una característica comuna que descriu als savants és la seva memòria prodigiosa, que és d'un tipus especial. És una memòria que ell defineix com “el sentit que poden recordar però tenen dificultat a l'hora d'utilitzar la seva memòria”.
En general, i tenint en compte l'enorme repertori de coneixements de l'ésser humà, és curiós el fet que les habilitats més usuals dels savants se centrin en 4 categories principals:
 • Art (música, pintura i escultura): Es caracteritzen per ser grans intèrprets musicals, especialment al piano, pintors i escultors. Solen tenir habilitats innates per comprendre i interpretar la música.
 • Càlcul de dates: Poden memoritzar calendaris sencers i recordar dades referents a cadascun d'aquests dies.
 • Càlcul matemàtic: Capacitat per a la realització de complexos càlculs matemàtics mentalment de forma instantània i amb gran precisió.
 • Habilitats mecàniques i espacials: Capacitat per mesurar distàncies gairebé exactes sense l'ajuda d'instruments, construcció de detallades maquetes, memorització de mapes i adreces...
Existeixen a més una altra sèrie d'habilitats, més inusuals i en general més particulars de l'individu, com a facilitat per a l'aprenentatge de múltiples idiomes, perfecta apreciació del pas del temps sense necessitat de rellotges, etc.

Teories sobre la síndrome del savi

En l'actualitat, no existeix cap teoria mèdica capaç d'explicar la raó d'aquesta curiosa condició humana. Encara que alguns savants han sofert lesion cerebrals. De fet, certs neuròlegs recolzen la tesi que els savant tal vegada “comparteixin” amb els superdotats certs subprocesos mentals, pertanyents a un nivell específic del cervell. En qualsevol cas, i d'una manera o una altra, aquesta síndrome ha despertat la fascinació de moltes persones al llarg de la seva existència, i no és para menys, ja que mostra l'enorme potencial que el nostre cervell oculta en el seu interior (encara a costa d'altres efectes no desitjats).
En l'actualitat s'ha descobert que parteix de les seves sorprenents habilitats són gràcies a que duen a terme els processos mentals amb hemisferis cerebrals diferents als quals una persona mitjana utilitza per processar la informació.

Curiositat
Els homes savants superen sis vegades en nombre a les dones savants.

Aqui tenim un exemple d'una persona, Kim Peek que tenia el síndrome del savi. Va acabant morint amb un atac de cor.
http://www.youtube.com/watch?v=JUgdiLj-u5s&feature=related

10.2 LA MEMÒRIA


La memòria permet emmagatzemar informació, com les sensacions percebudes per l'organisme, tan de manera temporal (memòria immediata) com a llarg plaç (conservació de records i coneixements apresos). Son varies les regions cerebrals que intervenen en aquest procés, gracies a les transmissions entre les neurones (cèl·lules nervioses) que les formen.
 
A curt plaç

 • La memòria instantània (sensorial) només dura unes fraccions de segon i afecta a tota la informació rebuda per els nostres sentits.
 • La memòria de treball (immediata) emmagatzema informació limitada (mai més de 7 o 8 elements) i a curt plaç (alguns segons). Per exemple, un número de telefon que llegim en una llista, una xifra en algun càlcul.
A llarg plaç

La consolidació de la informació permet emmagatzemar, de manera duradora, el que sa aprés i formar records, que poden reutilitzar-se, molt temps després. Per exemple, el record del nostre dia de naixement, el món que ens envolta i les seves regles, els esdeveniments vitals. Es lo que ens permet muntar a bicicleta, nadar...

 • Una memorització en tres etapes
La memòria a llarg plaç funciona en tres fases successives:

-La codificació correspon al tractament de la informació per formar un record durador; permet dotar el sentit de sentit la informació.
S'aconsegueix mitjançant l'aplicació de una data o d'un lloc de desenvolupament: és la indexació. També pot ser una combinació (la associació d'idees), o bé pot estar associada a índexs diversos, com, per exemple, la forma d'un objecte o el seu color: és la indizació.
-El emmagatzemen permet conservar la informació, encara que molts factors poden modificar-la: per exemple, quan major sigui la carga afectiva, més durador serà el record; i els tractaments medicamentosos poden alterar-lo.
-La recuperació, o el record, permet tenir accés a la informació emmagatzemada.

 • Els diferents sistemes
    -La memòria declarativa (explícita)
    Afecta als records expressats de forma conscient i es divideix en dos tipus:
    1. La memòria episòdica (que correspon a la regió del hipocamp i, després, o la prefontal) reté tota la informació que afecta a un esdeveniment de la vida i el relaciona amb ell. La evocació d'un dels elements d'aquest episodi complet.
    2. La memòria semàntica (que correspon a la regió frontal i temporal) és el coneixement del món, i es troba fàcilment, de manera espontània.

-La memòria implícita
És la memòria inconscient, la implicada en el condicionament. També es diu memòria procedimental (produïda en el cervell); es la que ens permet realitzar actes automatitzats, com nadar o conduir un cotxe. Així mateix, es parla d'altres tipus de memòria, com la memòria emotiva o, inclòs, la espacial.

Mecanisme
 • Un emmagatzemant complex
A través del hipocamp s'efectua el pas de la memòria sensorial (volàtil) a la memòria a llarg plaç (estable). Tota la informació percebuda en les zones sensorials del cervell passa per l'hipocamp, que les reenvia moltes vegades al seu punt d'origen. Aquest anar i venir de les senyals transmeses per les neurones provoca, de forma progressiva, un emmagatzemant d'informació en les diferents regions del cervell: es la memòria a llarg plaç.

 • La funció de les neurones
Els records s'emmagatzemen en les milions de neurones del cervell. Les tècniques modernes de diagnòstics per la imatge mostren que la evocació d'un record estimula les mateixes zones cerebrals que l'esdeveniment inicial. L'activació dels circuits de la memòria necessaria les mateixes neurones que la percepció i la comprensió.

 • Las sinapsis i els neurotransmissors
   -Sinapsis: espai entre dos neurones, la informació es transmet gracies a un mediador químic.
  • -Neurotransmissor: substància química que permet transmetre la informació d'una neurona a una altre a traves d'una sinapsis (acetilcolina, serotonina, noradrenalina, etc.).

La amnèsia

Aquesta pèrdua, total o parcial, de la memòria pot ser de causes psicològiques o neurològiques.
 • L'amnèsia d'origen psicològic sol ser per experiències traumàtiques, com una guerra, una violació, una agressió...
 • L'amnèsia neurològica pot ser la conseqüència d'una legió cerebral (accident celebro-vascular, tumoració...), o d'una degeneració (com es el cas de l'enfermetat d'Alzheimer). El alcoholisme crònic , que comporta la destrucció de certes zones cerebrals, també poden provocar alteracions graus de la memòria.
 • El ictus amnèsic, que pot aparèixer en persones de més de 50 anys encara que tinguin una perfecta salut, es un cas espacial. Es tracta de la pèrdua repentina i transitòria (dura unes hores) de la memòria, sense ninguna lesió prèvia, No deixa ninguna marca.

La memòria immunitària

És el principi sobre el qual s'assenta la vacunació: la capacitat que te l'organisme de recordar una substància estranya.

Com aprendre i retenir amb eficàcia

Per evitar l'oblit i retenir millor el que desitgem apendre, es necessari utilitzar , al màxim, el conjunt dels nostres sentits:
 • Llegir un llibre en veu alta, el lloc de fer-ho mentalment, permet asocial la audició a la visió.
 • Així mateix, elaborar un resum (amb els títols dels capítols, los paràgrafs, les paraules clau, etc.) augmenta la capacitat d'emmagatzemament de dades.
 • Més encara, l'ús de colors per representar l'esquema (dibuix) del pla afavoreix la percepció.
 • La repetició de totes aquestes accions permet la consoldació de la memòria.

lunes, 6 de diciembre de 2010

7. Manteniment d’un bon estat cerebral


Manteniment d’un bon estat cerebral
Nutrició
Escribe texto o la dirección de un sitio web o traduce un documento.
Escuchar
Un podia arribar a pensar que potser menjar malament simplement portava conseqüències estètiques, o de salut. Però cada cop més estudis avalen la importància de la nutrició relacionada amb el cervell. El cervell només pesa el 2% de la massa corporal, però té un consum major al 20% de l'oxigen i nutrients que consumim
Per tenir un millor rendiment cerebral és imprescindible que portis una dieta adequada, la qual t'ajudarà a tenir millor memòria i més facilitat de concentració.

Un d'aquests aliments és la cafeïna, aquesta t’ajuda que milloris la concentració, sobretot quan has d'estudiar o realitzar treballs dificultosos. La trobes en cafè, xocolates, begudes energizantes, etc.

La glucosa provinent de sucres i carbohidrats és el combustible principal per al cervell, però un excés a més de fer-te pujar de pes, ressent la memòria.

Al matí és important aportar energia al cervell, perquè pugui afrontar el dia i estar alerta, per tant mai deixis passar l'esmorzar. Aquest menjar ha d'estar composta per grans integrals, infusió, fruites i lactis.

Les proteïnes són també substàncies necessàries per al funcionament cerebral, sobretot les procedents de la carn i del peix ja que aporta àcids grassos omega 3, els quals estan associats a una reducció de l'aparició de l’Alzheimer, infarts, arteriosclerosi i manteniment de la memòria.

La vitamina E continguda en fruits secs impedeix que el cervell vagi minvant la seva capacitat cognitiva. En la xocolata negra, elaborat amb cacau pur també trobes antioxidants, a més conté estimulants naturals que ajuden a una millor concentració.

Per impedir que les artèries acumulin greixos ha de menjar aliments rics amb fibres i fruites com els cereals integrale ajuden a baixar el colesterol, la seva ingesta regular fa que millora el flux de sang i el cervell estigui millor nodrit.

Els nabius són un altre aliment que protegeix el cervell, ajuden a millora el procés d'aprenentatge, protegeix de l'estrès, i evita les probabilitats de Alzheimer.
Tan important com la nutrició és beure aigua regularment a llarg del dia. Existeixen numerosos estudis que relacionen la deshidratació amb la disminució de la capacitat física i intelectual d’un individu.

Somni
La manca de sonté efectes negatius en la salut física i sobretot en la mental que afecta directament en l’aprenantatge i comporta problemes de memòria, falta d’energía i concentració, cambis d’humor, major riscs en accidents, baix rendiment escolar i problemes en les relacions personals.
Les necessitats del son es es modifiquen al llarg de la vida, són individuals i depenen de molts factors.
Necessitats bàsiques d’hores de son per un desenvolupament normal del cervell en funció de l’edat.
Edat
Hores de son
Nadó fins als 3 mesos
16-18
Nadó de 4 a 12 mesos
14-16
Nen de 1 a 2 anys
13-14
Nen de 2 a 3 anys
12-13
Nen de 3 a 5 anys
11-13
Nen a partir dels 6
10-11
Nen de 12 a 18
9-9,30
Adult
7-9

Activitat física 

Una altra recomanació per mantenir el cervell en forma consisteix en realitzar alguna activitat física. Els estudis han demostrat que l'exercici practicat en forma regular té un impacte positiu, tant en el cos, com en el funcionament del cervell.
Escribe texto o la dirección de un sitio web o traduce un documento.
Escuchar
També s’ha comprobat que l’exercic físic millora els processo emocionals i els estats d’ànims, aconseguint estats positius de benestar que influeixen en l’aprenentatge per una major motivació i una millora en la capacitat d’aprendre.

Gimnasia cerebral
S’ha de mantenir-se mentalment actiu. Les activitats que estimulen l'activitat cerebral estimulen les cèl lules del cervell, i podrien permetre la creació de noves cèl lules.  Una persona que exercita el seu cervell augmenta la seva reserva sinàptica, és a dir, el nombre de connexions entre neurones. Avui se sap que aquest increment actua com a protector del deteriorament cognitiu que porta al desenvolupament de diferents tipus de demència com el Parkinson o l’Alzheimer.
Així que, amb senzills exercicis com sudokus, trencaclosques o mots encreuats poden frenar o prevenir processos de deteriorament
http://www.hoymujer.com/salud/ejercicios/Practica,gimnasia,mental,27247,03,2007.html

domingo, 5 de diciembre de 2010

1.5. Intel·ligències múltiples


Intel·ligències múltiples

El 1983 Howard Gardner, psicòleg i professor nord-americà de la Universitat de Harvard, va donar a conèixer al món els resultats del seu estudi. En aquest ell especificava que totes les persones tenien 8 tipus d’intel ligència, que, si bé poden estar relacionats, determinen el comportament, la manera d’aprendre, captar, comprendre, entre altres, el món que ens envolta.
Naturalment tots tenim les vuit intel.ligències en major o menor mesura. Howard Gardner emfatitza el fet que totes les intel·ligències són igualment importants. El problema és que el nostre sistema escolar no les tracta de la mateixa manera i només dóna importància a la intel ligència lògica - matemàtica i la intel.ligència lingüística. Hem de plantejar-nos si una educació centrada en només dos tipus d'intel ligència és la més adequada per preparar els nostres alumnes per viure en un món cada vegada més complex.

Intel·ligència Musical és la capacitat de percebre, discriminar, transformar i expressar les formes musicals. Inclou la sensibilitat al ritme, al to i al timbre.
És present a compositors, directors d'orquestra, crítics musicals, músics i oients sensibles, entre altres.
Els nens que la evidencien se senten atrets pels sons de la natura i per tot tipus de melodies. Gaudeixen seguint el compàs amb el peu, colpejant o sacsejant algun objecte rítmicament.

Intel·ligència Corporal-cinestèsica és la capacitat per utilitzar tot el cos en l'expressió d'idees i sentiments, i la facilitat en l'ús de les mans per transformar elements. Inclou habilitats de coordinació, destresa, equilibri, flexibilitat, força i velocitat, com així també la capacitat cinestèsica i la percepció de mesures i volums.
Es manifesta en atletes, ballarins, cirurgians i artesans, entre d'altres ..
S'aprecia en els nens que es destaquen en activitats esportives, dansa, expressió corporal i / o en treballs de construccions utilitzant diversos materials concrets. També en aquells que són hàbils en l'execució d'instruments.
  
Intel·ligència Lingüística és la capacitat d'usar les paraules de manera efectiva, en forma oral o escrita. Inclou l'habilitat en l'ús de la sintaxi, la fonètica,
 i la semàntica.
Alt nivell d'aquesta intel ligència es veu en escriptors, poetes, periodistes i oradors, entre altres.
Està en els nens als quals els encanta redactar històries, llegir, jugar amb rimes, embarbussaments i en que aprenen amb facilitat altres idiomes.

Intel·ligència Lògic-matemàtica
és la capacitat per utilitzar els números de manera efectiva i de raonar adequadament. Inclou la sensibilitat als esquemes i relacions lògiques, les afirmacions i les proposicions, les funcions i altres abstraccions relacionades.
Alt nivell d'aquesta intel ligència es veu en científics, matemàtics, comptadors, enginyers i analistes de sistemes, entre d'altres.
Els nens que l'han desenvolupat analitzen amb facilitat plantejaments i problemes. S'acosten als càlculs numèrics, estadístiques i pressupostos amb entusiasme. Es correspon amb el mode de pensament de l'hemisferi lògic.

 
Intel·ligència Espacial és la capacitat de pensar en tres dimensions. Permet percebre imatges externes i internes, recrear-les, transformar o modificar-les, recórrer l'espai o fer que els objectes el recorrin i produir o decodificar informació gràfica.
Present en pilots, mariners, escultors, pintors i arquitectes, entre altres.
Està en els nens que estudien millor amb gràfics, esquemes, quadres. Els agrada fer mapes conceptuals i mentals. Entenen molt bé els plànols i els croquis.

Intel·ligència Interpersonal és la capacitat d'entendre els altres i interactuar eficaçment amb ells. Inclou la sensibilitat a expressions facials, la veu, els gestos i postures i l'habilitat per respondre.
Present en actors, polítics i bons venedors entre altres.
La tenen els nens que gaudeixen treballant en grup, que són convincents en les seves negociacions, que entenen al company.

Intel·ligència Intrapersonal
és la capacitat de construir una percepció precisa respecte de si mateix i d'organitzar i dirigir la seva pròpia vida. Inclou la autodisciplina, l'autocomprensió i l'autoestima.
Es troba molt desenvolupada en teòlegs, filòsofs i psicòlegs, entre altres.
La evidencien els nens que són reflexius, de raonament encertat i solen ser bons consellers.

Intel·ligència Naturalista és la capacitat de distingir, classificar i utilitzar elements del medi ambient, objectes, animals o plantes. Tant l'ambient urbà com suburbà o rural. Inclou les habilitats d'observació, experimentació, reflexió i qüestionament del nostre entorn.
La posseeixen en alt nivell la gent de camp, botànics, caçadors, ecologistes i paisatgistes, entre altres.
Es dóna en els nens que estimen els animals, les plantes, que reconeixen i els agrada investigar característiques del món natural.