sábado, 8 de enero de 2011

1.1 Parts i funcions de l’encèfal
L'encèfal és el conjunt d'òrgans que formen part del sistema nerviós dels vertebrats i que es troba a la cavitat del crani. Està compost per tres parts: prosencèfal, mesencèfal i rombencéfalo.

La part més gran del cervell. En conjunt, el prosencèfal controla les funcions cognitiva, sensorial i motora, i regula la temperatura, les funcions reproductores, la gana, el somni i el desplegament d'emocions.


El mesencèfal està situat entre el rombencéfalo i el prosencèfal i controla els processos sensorials.Àrea del cervell posterior. En conjunt, el rombencéfalo coordina l'activitat motriu, la postura, l'equilibri i els patrons de la son, i regula funcions inconscients però fonamentals, com la respiració i la circulació de la sang.


L'escorça cerebral
És el mantell de teixit nerviós que cobreix la superfície dels hemisferis cerebrals, És aquí on ocorre la percepció, la imaginació, el pensament, el judici i la decisió. És sobretot una prima capa de matèria grisa que inclou uns 10.000 milions de neurones, amb prop de 50 trilions de sinapsis.
Els Ganglis basals
Són masses de substància grisa formades per cossos neuronals situats en zones profundes de la substància blanca del cervell.
Funció: regulació dels moviments voluntaris i aprenentatge de les habilitats motores.

El Sistema límbic
Està compost per un conjunt d'estructures la funció molt a veure en el nostre comportament, emocions i motivació.
Regula el caràcter.
Intervé en la conducta instintiva de conservació individual i de l'espècie (fugida, recerca d'aliments).
Participa en el control de la vigília i el son.
Forma part del procés d'excitació i atenció.
Intervé en la ira o docilitat.
Condiciona l'activitat social de l'individu, permetent l'adequació a la realitat i al moment que viu.

L’epitàlem
Se situa en la part posterior del diencèfal, al costat del mesencèfal. Està format per la glàndula pineal o epífisi i els nuclis de la habènula. La epífisi és una glàndula endocrina que segrega l'hormona de la melatonina, aquesta secreció està relacionada amb la quantitat de llum solar existent, a més llum més segregarà. l'habènula té la funció d'afavorir la comunicació entre el sistema límbic i la formació reticular.

L’hipotàlem

Es localitza, com el seu nom indica, sota el tàlem. Presenta una gran varietat de funcions.
• Regula el cicle de son i de la vigília.
• És el centre de la regulació tèrmica del cos.
• Controla el metabolisme dels greixos.
• Regula la fam i la set.
El tàlem
Els tàlems són masses de substància grisa, de manera que contenen cossos neuronals i nombroses connexions sinàptiques. Des d'un punt de vista funcional. És una estació d'anàlisi i d'integració sensitiu.
• Està relacionat amb la coordinació i regulació d'activitats motrius.
• Analitza i sintetitza els impulsos sensorials.
El mesencèfal o cervell mitjà
És un curta porció del tronc cerebral que forma connexió entre l'escorça cerebral i el tronc encefàlic i la medul la espinal per al control de processos sensorials, com la vista i el moviment.

El bulb
És una estructura que es troba a l'extrem superior de la medul i com a prolongació d'ella. En l'home fa uns 3 cm de longitud.
És el centre més important de la vida vegetativa ja que s'hi troben situades les connexions centrals relacionades amb la respiració i el ritme cardíac, i poden ser fatal qualsevol lesió d'aquesta regió.
Serveix de connexió d'alguns nervis cranials.
El bulb intervé en els reflexos: el vòmit, la tos, la salivació, la respiració, l'esternut, la succió, la deglució, i el vasomotor.

La protuberància
La protuberància està situada a la cara anterior del cervell, per sota del mesencefalo i per sobre del bulboraquideo. Pel seu interior corren diferents fascicles de substància blanca que serveixen de connexió entre els nuclis del cervell i la medul la espinal.

El tronc encefàlic
Ésla part del cervell que connecta la medul la espinal i el prosencèfal, està compost per la protuberància, el bulb raquidi i el mesencèfal. El tronc encefàlic té una important funció com a estació de transmissió, tot impuls nerviós que passa entre el cervell i la medul la espinal ha de passar pel tronc encefàlic per possibilitar el funcionament normal de l'organisme.
El cerebel
Es localitza a la fossa cranial posterior i se situa per darrere de la protuberància i el bulb.
• Contribueix al control dels moviments voluntaris proporcionant precisió i coordinació.
• Regula i coordina la contracció dels músculs esquelètics.
• Controla els impulsos necessaris per dur a terme cada moviment, apreciant la velocitat i calculant el temps que es necessitarà per arribar a un punt desitjat. Així mateix, frena els moviments en el moment adequat i necessari.
• És essencial per al manteniment de la postura i l'equilibri per les seves connexions kinestèsiques i vestibulars.

No hay comentarios:

Publicar un comentario