miércoles, 8 de diciembre de 2010

10.2 LA MEMÒRIA


La memòria permet emmagatzemar informació, com les sensacions percebudes per l'organisme, tan de manera temporal (memòria immediata) com a llarg plaç (conservació de records i coneixements apresos). Son varies les regions cerebrals que intervenen en aquest procés, gracies a les transmissions entre les neurones (cèl·lules nervioses) que les formen.
 
A curt plaç

 • La memòria instantània (sensorial) només dura unes fraccions de segon i afecta a tota la informació rebuda per els nostres sentits.
 • La memòria de treball (immediata) emmagatzema informació limitada (mai més de 7 o 8 elements) i a curt plaç (alguns segons). Per exemple, un número de telefon que llegim en una llista, una xifra en algun càlcul.
A llarg plaç

La consolidació de la informació permet emmagatzemar, de manera duradora, el que sa aprés i formar records, que poden reutilitzar-se, molt temps després. Per exemple, el record del nostre dia de naixement, el món que ens envolta i les seves regles, els esdeveniments vitals. Es lo que ens permet muntar a bicicleta, nadar...

 • Una memorització en tres etapes
La memòria a llarg plaç funciona en tres fases successives:

-La codificació correspon al tractament de la informació per formar un record durador; permet dotar el sentit de sentit la informació.
S'aconsegueix mitjançant l'aplicació de una data o d'un lloc de desenvolupament: és la indexació. També pot ser una combinació (la associació d'idees), o bé pot estar associada a índexs diversos, com, per exemple, la forma d'un objecte o el seu color: és la indizació.
-El emmagatzemen permet conservar la informació, encara que molts factors poden modificar-la: per exemple, quan major sigui la carga afectiva, més durador serà el record; i els tractaments medicamentosos poden alterar-lo.
-La recuperació, o el record, permet tenir accés a la informació emmagatzemada.

 • Els diferents sistemes
    -La memòria declarativa (explícita)
    Afecta als records expressats de forma conscient i es divideix en dos tipus:
    1. La memòria episòdica (que correspon a la regió del hipocamp i, després, o la prefontal) reté tota la informació que afecta a un esdeveniment de la vida i el relaciona amb ell. La evocació d'un dels elements d'aquest episodi complet.
    2. La memòria semàntica (que correspon a la regió frontal i temporal) és el coneixement del món, i es troba fàcilment, de manera espontània.

-La memòria implícita
És la memòria inconscient, la implicada en el condicionament. També es diu memòria procedimental (produïda en el cervell); es la que ens permet realitzar actes automatitzats, com nadar o conduir un cotxe. Així mateix, es parla d'altres tipus de memòria, com la memòria emotiva o, inclòs, la espacial.

Mecanisme
 • Un emmagatzemant complex
A través del hipocamp s'efectua el pas de la memòria sensorial (volàtil) a la memòria a llarg plaç (estable). Tota la informació percebuda en les zones sensorials del cervell passa per l'hipocamp, que les reenvia moltes vegades al seu punt d'origen. Aquest anar i venir de les senyals transmeses per les neurones provoca, de forma progressiva, un emmagatzemant d'informació en les diferents regions del cervell: es la memòria a llarg plaç.

 • La funció de les neurones
Els records s'emmagatzemen en les milions de neurones del cervell. Les tècniques modernes de diagnòstics per la imatge mostren que la evocació d'un record estimula les mateixes zones cerebrals que l'esdeveniment inicial. L'activació dels circuits de la memòria necessaria les mateixes neurones que la percepció i la comprensió.

 • Las sinapsis i els neurotransmissors
   -Sinapsis: espai entre dos neurones, la informació es transmet gracies a un mediador químic.
  • -Neurotransmissor: substància química que permet transmetre la informació d'una neurona a una altre a traves d'una sinapsis (acetilcolina, serotonina, noradrenalina, etc.).

La amnèsia

Aquesta pèrdua, total o parcial, de la memòria pot ser de causes psicològiques o neurològiques.
 • L'amnèsia d'origen psicològic sol ser per experiències traumàtiques, com una guerra, una violació, una agressió...
 • L'amnèsia neurològica pot ser la conseqüència d'una legió cerebral (accident celebro-vascular, tumoració...), o d'una degeneració (com es el cas de l'enfermetat d'Alzheimer). El alcoholisme crònic , que comporta la destrucció de certes zones cerebrals, també poden provocar alteracions graus de la memòria.
 • El ictus amnèsic, que pot aparèixer en persones de més de 50 anys encara que tinguin una perfecta salut, es un cas espacial. Es tracta de la pèrdua repentina i transitòria (dura unes hores) de la memòria, sense ninguna lesió prèvia, No deixa ninguna marca.

La memòria immunitària

És el principi sobre el qual s'assenta la vacunació: la capacitat que te l'organisme de recordar una substància estranya.

Com aprendre i retenir amb eficàcia

Per evitar l'oblit i retenir millor el que desitgem apendre, es necessari utilitzar , al màxim, el conjunt dels nostres sentits:
 • Llegir un llibre en veu alta, el lloc de fer-ho mentalment, permet asocial la audició a la visió.
 • Així mateix, elaborar un resum (amb els títols dels capítols, los paràgrafs, les paraules clau, etc.) augmenta la capacitat d'emmagatzemament de dades.
 • Més encara, l'ús de colors per representar l'esquema (dibuix) del pla afavoreix la percepció.
 • La repetició de totes aquestes accions permet la consoldació de la memòria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario